Framtida byggnationer

“Plan B” Påbörjat detaljplanearbete på Torhamn 5:33.

Information kring avslag detaljplan för T-n 9:2 m.fl.
Informationstext
Mail från planarkitekt
Försvarsmaktens minnesanteckningar
Karta besvärsområden
Miljötillstånd Torhamns skjutfält

Noterat 23-02-05
Som framgår av nedan fortsätter samhällsföreningen att verka för att vi ska få igång byggande av bostäder inkluderande bostäder för äldre  helst någonstans nära centrala Torhamn.
Plan A, B eller någon annan plan spelar ingen större roll, huvudsaken är att det blir byggt även om stora summor har investerats i planen för 9:2. Vi är eniga om detta i styrelsen. Flera allmänna möten med politiker såväl som också ett samrådsmöte har hållits där alla i bygden har haft möjlighet att föra fram sina synpunkter.
Mer än så kan man inte enligt oss göra för att förankra byggnationsförslagen demokratiskt i bygden.
Föreningen har skickat en skrivelse till kommunalråden (se länken nedan) samt ett mejl till mark/exploateringschefen Ola Robertsson och planarkitekten Anna Steinwandt (mejl  med svar nedan).
Beträffande den f.d. kantorsbostadens tomt så har föreningen vid flera tillfällen tagit upp den frågan med kommunen. I gällande detaljplan ingår tomten i samma område som skolan. Den marken är reserverad som  “kvartersmark för allmänt ändamål”. För att bygga bostäder här krävs en ändring av detaljplanen. Om detta sker stöter man på ett annat problem – Försvarsmakten. Med största sannolikhet kommer man att avvisa en sådan ändring (med tanke på vad som hänt med detaljplanen för 9:2). Tomten ligger ju också söder om vägen i 100 dB-området, d.v.s. inom det område som, sedan miljöprövningen, bostäder inte tolereras av Försvarsmakten.
Rivning av styggelsens byggnad: Har också vid flera tillfällen lovats av kommunen. Pengar har varit avsatta men dragits tillbaka vid två tillfällen.
För denna information svarar Jan Johansson.


Länk Miljötillstånd för Torhamns skjutfält.
Länk till Försvarsmaktens avvisning av detaljplanen för Torhamn 9:2 m.fl.
Länk till samhällsföreningens skrivelse  22-09-28


Mejl från Samhällsföreningen 23-01-26
Från: Jan Johansson
Skickat: den 26 januari 2023 11:58
Till: Ola Robertsson <ola.robertsson@karlskrona.se>; Anna Steinwandt <Anna.Steinwandt@karlskrona.se>
Ämne: Byggnationer i Torhamn
Hej på er!
Under veckan har PRO i Torhamn skickat in en skrivelse till kommunen angående byggande av bostäder för äldre i Torhamn.
Vi hade också i början på veckan ett styrelsemöte i samhällsföreningen.
Ett par funderingar/frågor kom upp under mötet som någon av er förmodligen har svar på.
1. Har det gått att få fram de ljudutbredningskurvor som fortverket tog fram i samband med miljöprövningen av skjutfältet?
Dessa borde vara viktiga för framtida bostadsplanering.
2. Har Försvarsmakten varit villiga att diskutera byggproblematiken som uppståt med anledning av deras avvisning av detaljplanen?
3. Hur ställer sig Försvarsmakten till en eventuell plan B med hänsyn till avståndet från skjutfältet?
4. Under vårt möte med politiker vi hade innan valet så var samtliga partier positiva till att bygga nya bostäder i Torhamn.
Vi har sedan dess skickat en skrivelse till kommunalråden som jag bifogar. Svar har kommit från Christopher Larsson som också bifogas här
Finns det något som tyder på att politiken planerar att ge er ett uppdrag som kan leda till nya bostäder?
Vi tycker att det nu är läge att planera upp allting och göra planer så att man kan börja bygga när förhoppningsvis allt vänder uppåt igen.
På styrelsens uppdrag
Bästa Hälsningar
Jan Johansson
Sekreterare Torhamns Samhällsförening.


Svar från Planarkitekten Anna Steinwandt 23-02-03
Hej Jan,
Tack för ditt mail. Nedan är svar på era frågor

  1. Kommunen har tagit del av gällande tillstånd för skjutfältet och har studerat de bullerberäkningar som detta grundar sig på och vi tolkar det som att planområdet ligger utanför det område som påverkas av de bullernivåer som tillståndet tillåter. Försvarsmakten negativa inställning till detaljplanen grundar sig dock som också på att nya bostäder tillkommer i närområdet till skjutfältet som kan innebära att en kommande tillståndsansökan försvåras.
  2. Vi hade senaste mötet med Försvarsmakten i maj 2022 där Försvarsmakten framförde att de fortsättningsvis är negativt inställda till den nya detaljplanen med att de ändå ser positivt på att närmare studera bullerförutsättningarna men att det kan ta tid eftersom närmare utredning i första hand ligger som ett underlag inför en kommande tillståndsansökan. Vi har var i kontakt med en bullerkonsult under hösten 2022 kring ett uppdrag att vara oss behjälpliga med frågan och de meddelade att alla beräkningar måste göras i samarbete/dialog med Försvarsmakten. Vi har därför försökt få kontakt Försvarsmakten och ställt frågan om när det kan bli aktuellt med en ny tillståndsprocess och om det finns möjlighet att göra nya beräkningar för skjutfältet innan en tillståndsprocess i det fall detta ligger långt fram i tiden. Vi har också ställt frågan kring hur Försvarsmakten ställer sig till ny bostadsbebyggelse lägre norrut längt Träsmedsvägen, norr om kyrkan, dvs plan B som området benämndes på senaste mötet i Torhamnsgården. För att komma vidare med planering av nya bostäder är vi beroende av en dialog med Försvarsmakten och vi hoppas att vi snart kan återuppta denna.
  3. Se svar under punkt 2.
  4. Vi har diskuterat möjligheten att driva vidare detaljplanen för Torhamn 9:2 m.fl. med representanter från politiken och vi uppfattar att de är av åsikten att man vill skapa förutsättningar för nya bostäder i Torhamn men att kommunen är beroende av att få till en dialog med Försvarsmakten för att kunna komma vidare i frågan. Om vi driver fram detaljplanen utan samförstånd med Försvarsmakten är risken överhängande att Länsstyrelsen upphäver detaljplanen.
    Hoppas detta är svar på era frågor. Kommunen ser ett behov av nya bostäder i Torhamn och kommer arbeta vidare med att få till en dialog med Försvarsmakten angående detaljplanen samt andra möjliga utbyggnadsområden.
    För information har kommunen skickat ut information om status i detaljplaneärendet till de Torhamnsbor som bor inom samt i direkt anslutning till detaljplaneområdet för Torhamn 9:2 m.fl., dvs de som vi tidigare skickat ut detaljplaneförslaget till. Se bifogat infoblad.

Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen


 


 

Comments are closed.