Aktuellt

 

 

Kalender
Styrelsemöte Samhällsföreningen: Onsdagen den 3 april kl. 1800 i Torhamnsgården.
Samverkansmöte med ortens föreningar: Tisdagen den 23 april kl.1830 i församlingshemmet, Kyrkan värd.
Torhamns marknad: 2019 den 6 juli.
Tipspromenader: Första (TGoIF) kommer den 3 mars kl.1000-1400, 6-7 st arrangeras av olika föreningar i byn. Samhällsföreningen har tipspromenaden den 10 mars.
Föreningens årsmöte: Söndagen den 24 mars kl.1700 i Torhamnsgården.
Säker By: Utbildning/information torsdagen den 11 april kl.1800-2030. Polis, Brandkår, Sotare och försäkringsbolag informerar.
Vi bjuder på fika. Anmälan till Tommy Andersson 0738 – 35 11 02.
Sparrissafari: Den 18-19 maj. Föreningen planerar för en konstutställning med lokala konstnärer.
ARK56: De nya Biosfärlederna invigs den 2 juni på Eriksberg. Torhamn är ett av 13 nav i dessa leder. Innan invigningen pågår en friluftsvecka 27/5-2/6.
Eventuellt kommer föreningen att ha något enkelt arrangemang.
HLR: Sonderingar pågår för att få till någon form av hjärt-lungräddningsutbildning.
Skärgårdsråd: 16/4 i Bubbetorp.

Svar från trafikverket angående turistområdesskylt för Torhamn.

Axplock och ärenden från styrelsemöten i Torhamns samhällsförening.

En hjärtstartare finns nu placerad utanför Torhallen till vänster om entrén. Installationen är gjord av Torhamns Consulting.

Planering pågår för en strövstig från Torhamns hamn till Gissleviks camping.
Skötselavtal har undertecknats av tre markägare. Kommunen står för matrialkostnader och kommunen/länsstyrelsen/samhällsföreningen för delar av eller hela arbetskostnaden.

Torhamnsgården: Renovering och ommålning av fönster och dörrar planeras inför nästa år, ansökan om bidrag (50000 kr) från skärgårdsmiljonerna har beviljats och arbetet kommer att utföras av Veteranpolen. Resterande kostnader betalas av föreningen.

Bostadsbyggande 19-02-22:
Styrelsen hade under gårdagen en möte med kommunala representanter. Ärendet har dragit ut på tiden, men efter att ha inväntat en del regeländringar är nu processen åter igång och ett uppstartmöte har skett som i ett första steg förhoppningsvis kommer att ge resultat inom 2 månader.
I Sandhamn finns nu 6 stycken tomter klara för villabebyggelse. Kostnad 80000 kr/st.

Tidigare:
Föreningen fortsätter sitt arbete med att följa upp de planer som vi i samarbete med andra föreningar och näringsliv har tagit fram i den lokala utvecklingsplanen. Som ett led i detta arbete diskuterades på styrelsemötet den 3 november bostadsbyggande med kommunen eftersom detta är den viktigaste punkten i planen. Kommunen liksom Samhällsföreningen bedömer att det mest atraktiva området för byggande i Torhamn av möjliga tre områden är Torhamn 9:2/5:2 eftersom det ligger centralt och har närhet till hav, hamn och badplats.
En process har därför påbörjats i avsikt att komma igång med byggande här.
Ett antal möten har hållits med kommunen i denna fråga. Kontakter har tagits mellan markägare och kommunen alla parter är positiva till att driva processen vidare, förhandlingar pågår. En del planarbete är gjorda men arbetet med markvärdering, avtal och resterande  planarbete kommer att ta hela 2017 i anspråk. Samhällsföreningen kommer i samarbete med kommunen att göra en intresseundersökning för att utröna vilken typ av boende och hur mycket som kan vara intressant.

Invigning av minnesten på Gunnar Torhamns grav i Torhamn med bilder
Arbetet med en utvecklingsplan för Torhamn är nu klar. Planen är en inventering av vad som finns i Torhamn och vad det finns för möjligheter för framtida utveckling. Arbetet har skett i samarbete med lokala representanter från företag och föreningar samt kyrkan.

Utvecklingsplanen kan ni läsa på denna länken, eller ladda hem som pdf här.

På den nya turistkartan kan man bl. a. hitta tidtabeller för skärgårdstrafiken. Den finns även att beskåda här på hemsidan.

Ramavtal för el med Affärsverken är framtaget. Vi har ett 5-årsavtal (2016-08-01—2021-07-31) som innebär 73,88 öre/KWh. (Grundpris 29,9 öre/KWh). Medlemskap i föreningen är ett måste om man ska vara med på avtalet.

Föreningen har nu ett avtal med Länsstyrelsen om att ha viss tillsyn och notera åtgärdsbehov på Torhamns udde.
Nu har viss röjning har skett, spången är lagad, ett nytt bord är på plats och allmän uppsnyggning har skett.
En ny spång är nu på plats över Vendalyckans dräneringsdike ner mot Sörvik.
Styrelsen

Torhamns samhällsförening
finns på Facebook
Där kommer vi att publicera nyheter, händelser och evenemang i byn med omnejd, gå gärna in och gilla sidan.

Tärnan kan man också hitta på Facebook

Hemsidan
Välkommen till Torhamns samhällsförenings hemsida. Här sprider vi information och verkar för bygdens intressen. Finner du felaktig information eller har synpunkter så får du gärna förmedla detta till webbansvarig per E-post. Ni som har företag och verksamheter skall självklart finnas med på hemsidan, har vi glömt någon så meddela detta per E-post så lägger vi in er så fort som möjligt.
Är ni intresserade av en egen hemsida så kontakta Ola på www.dingrafiker.se
 som har hjälpt oss med denna.

Comments are closed.