Aktuellt

MÖTEN
Styrelsemöten Samhällsföreningen:
Tisdagen den 7 juni kl.1900 i Torhamnsgården.
Samverkansmöte med ortens föreningar: Tisdagen den 16 augusti kl.1830 i Torhamnsgården. Samhällsföreningen värd.

Det allmänna mötet den 5 maj . Här deltog politiker från samtliga partier, stadsarkitekten, planarkitekt, Chefen för mark/exploatering, Kommundirektören m.fl. samt ca 50 intresserade Torhamnsbor. Föreningen förmedlade sin utvecklingsplan och fick mycket beröm för denna. Två saker som alla var överens om och ansåg särskilt viktiga för bygden:
1. En lösning på bostadsfrågan, att en plan B startas.
2. Alla sade sig värna om skolans bevarande.
På den allmänna städdagen för byn den 7 maj deltog 15 personer. Föreningen bjöd på grillkorv och fika efteråt. En släpvagn med upphittade sopor levererades till återvinningen. Flaskor, burkar söndriga fisklådor, en madrass, takskingel, frigolit, bildäck m.m. ingick i leveransen.Valborgsfirande – blev lyckat –  perfekt väder och kiosk med varmkorv. Mycket bra skött av våra braständare som fick vakta till fram på morronkulan.
Torhamns marknad – pågår planering. Den sker i år lördagen den 2 juli. (Första lördagen i juli.)
Vägen till återvinningen i Gisslevik: Efter många år av tjat, skrivelser, mejl, landsbygdsråd och politikermöten samt ett medborgarförslag har vi blivit hörsammade och vägen har blivit asfalterad. Vi är väldigt tacksamma för detta, det blev verkligen bra. Tack Affärsverken!
Hastighetssänkning – Trafikverket har avslagit begärd hastighetssänkning i området kring ut/infart vid Gissleviks camping. Polisen har ställt sig positiva till förslaget. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.
Hastighetssänkning i Torhamns samhälle kommer att utredas av kommunen. En ny hastighetsplan för resterande tätbebyggda områden kommer att bli klar 2022, denna ska sedan ut på remiss till väghållare och polis innan beslut. I beslutet ska klargöras i vilken ordning planen ska genomföras och lokala trafikföreskrifter ska tas fram innan man köper in skyltar o.d. Så det lär ju ta något år till troligen.

Bostadsbyggande 2021-12-11: Föreningen har fått besked av kommunen att arbetet med detaljplanen är pausat p.g.a. Försvarsmaktens ställningstagande, vi fortsätter arbetet med att förverkliga planens färdigställande eftersom vi anser att den är av avgörande betydelse för Torhamns framtid. En skrivelse är sänd till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i ärendet, vi avvaktar svar.

Nya utvecklingsplanen för 2021-2025 kan ni ladda hem som pdf här.

Verksamhetsplan 2022: Länk

2021-04-25 ELAVTAL
Ett ramavtal är nu tecknat mellan samhällsföreningen och Affärsverken. Prisnivån hamnade på 47,63 öre/KWh inklusive moms plus en fast avgift på 20 kr/månad och det tillkommer en kostnad för områdesjustering. Avtalet gäller för medlemmar över en tidsperiod på tre år. Om du tidigare har haft ett avtal med Affärsverken får du ett utskick den 3/5
Vill du ha mer information så kontakta någon av nedanstående.
Morgan Andersson, Säljare privatkund +46 (0)708-78 30 76
morgan.b.andersson@affarsverken.se
Magnus Blihd 0708 -78 30 25, magnus.blihd@affarsverken.se
Affärsverken AB, Box 530, 371 23 Karlskrona
Besöksadress/Visiting address: Norra Smedjegatan 53, Karlskrona

Bostadsbyggande 20200903 styrelsens möte med kommunen
Information från mötet hittar ni i denna pdf: LÄNK

Övrig information om bostadsbyggande finns under “Framtida bostadsbyggande”.

ÖRNASTIGEN 2020-07-06
Föreningen fick för en tid sedan ett brev från en advokat som sade sig representera markägaren för Torhamn 11:2. Brevet hade en del anmärkningsvärda uppgifter, bl. a. att föreningen skulle ha haft guidade turer i området och att markägaren (som bor i Köpenhamn och inte vistats i Torhamn) hade upplevt störande verksamhet på fastigheten.
I brevet kräver advokaten att alla utmärkningar av stigen och att stättan mellan 11:2 och 7:26 tas bort. Dessutom att stigens sträckning på kartor och information på föreningens hemsida om stigen tas bort. Krav på att allt ska vara borta senast den 17/7 fanns i brevet.
Advokaten har blivit meddelad brevets felaktiga påståenden.

Fastigheten 11:2 har nyligen fått nya ägare enligt uppgift från mäklare. Denne säger vidare att de nya ägarna inte heller vill ha kvar några markeringar av stigen och inte heller stättan.
Föreningen har därför (2020-07-06) tagit bort alla markeringar av stigen och stättan på aktuellt område.
Vi vill samtidigt påpeka att allemansrätten och strandskyddet fortsatt gäller på fastigheten utom i själva hemfridszonen närmast bostadshusen. Detta innebär att alla har rätt och möjlighet att själva finna sin egen väg i strandskyddszonen. Tidigare har föreningen försökt kanalisera vandrare till att använda den urgamla stigen, bland annat därför markeringarna.
Vad gäller eventuell utmärkning av stigen på kartor så råder inte föreningen över Lantmäteriets kartor, inte heller över deras innehåll som ju för övrigt återspeglar en bild av verkligheten.
Innehållet på föreningens hemsida styrs av föreningen och inte av privata aktörer. Vi förbehåller oss rätten att här informera om föreningens verksamhet samt vad som kretsar runt denna verksamhet.
På fastigheten Torhamn 11:18 finns fortfarande 3 st hinder för eventuella vandrare. Dessa utgörs av två stycken kraftiga rishinder samt en förhöjd stenmur.
Vi vill också informera om att Örnastigen fortfarande finns, men den är bara markerad mellan Torhamns hamn och Örnanabben samt från Sankt Måns väg fram till Sankt Måns Källa vid sjöbodarna.
Samhällsföreningen önskar de nya ägarna av 11:2 välkomna och hoppas att de ska trivas i vår lilla by!

Svar från trafikverket angående turistområdesskylt för Torhamn.

Axplock och ärenden från styrelsemöten i Torhamns samhällsförening.

En hjärtstartare finns nu placerad utanför Torhallen till vänster om entrén. Installationen är gjord av Torhamns Consulting.
Under fredagen den 9/8 kom så denna till att användas invid affären. Tyvärr så hjälpte det inte denna gången trots att flera personer gjorde en fantastisk insats. Hjärtstartaren fungerade dock väldigt bra med klara och tydliga  instruktioner. En väldigt stor eloge till er som stod för räddningsförsöket. Ni är värda en hjältes hyllning för era insatser. Hjärtstartaren har fått ny elektrod och nya batterier. Den  är nu tillbaks på sin plats.
En andningsmask har också placerats i det uppvärmda skåpet intill hjärtstartaren.

2019-06-01
Naturstigen
är nu klar och markerad med signalrött utom på en mindre sträcka på ca 90 m där inga åtgärder har gjorts eller kommer att göras, men där var och en ändå lätt kan finna sin egen väg. Längs stigen finns två broar och två stenmursövergångar. Stigen går både längs vatten, i ekskog, i alskog, över hällmark och längs skogsängar. Den börjar/slutar vid Torhamns hamn allra längst in nere vid stranden och vid Sankt Måns väg nedanför backen vid stranden. Vi tackar Karlskrona kommuns landsbygdsutveckling och Bröderna Carlssons Skogsservice som gjort detta projekt möjligt.
Med anledning av diskussioner på sociala medier redovisas samhällsföreningens agerande i frågan kring stigen mellan Torhamns hamn och Gisslevik på föreningens hemsida som nås via denna länkFöreningen för ingen debatt på sociala medier.

Invigning av minnesten på Gunnar Torhamns grav i Torhamn med bilder

En ny turistkarta är framtagen här kan man bl. a. hitta tidtabeller för skärgårdstrafiken. Den finns även att beskåda här på hemsidan.

Föreningen har nu ett avtal med Länsstyrelsen om att ha viss tillsyn och notera åtgärdsbehov på Torhamns udde.
Nu har viss röjning har skett, spången är lagad, ett nytt bord är på plats och allmän uppsnyggning har skett.
En ny spång är nu på plats över Vendalyckans dräneringsdike ner mot Sörvik.


Torhamns samhällsförening
finns på Facebook
Där kommer vi att publicera nyheter, händelser och evenemang i byn med omnejd, gå gärna in och gilla sidan.

Tärnan kan man också hitta på Facebook

Hemsidan
Välkommen till Torhamns samhällsförenings hemsida. Här sprider vi information och verkar för bygdens intressen. Finner du felaktig information eller har synpunkter så får du gärna förmedla detta till webbansvarig per E-post. Ni som har företag och verksamheter skall självklart finnas med på hemsidan, har vi glömt någon så meddela detta per E-post så lägger vi in er så fort som möjligt.
Är ni intresserade av en egen hemsida så kontakta Ola på www.dingrafiker.se
 som har hjälpt oss med denna.

Comments are closed.