Aktuellt

21-04-09 ELAVTAL
Enligt mejl från Affärsverken så är avtalsvillkoren så att en kund ska ha fått nytt erbjudande tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Av denna anledning kan man inte i dagsläget lämna ett skarpt elpris just nu. En prisindikation just nu för ett 3 års avtal ligger idag på 48-49 öre/kWh, områdesjustering tillkommer.
Det betyder att kund med elavtal med Torhamns Samhällsförening kan få ett erbjudande tidigast 1 maj.
Målet är att föreningen tecknar avtal under vecka 16-17, då kan kunderna få ett erbjudande om nytt elavtal under vecka 18.

Ett nytt elavtal med Affärsverken.
Protokollsutdrag från styrelsemöte 21-03-18 punkt 4.
Bakgrunden är att föreningen tidigare har haft flera stycken 5-årsavtal med Affärsverken, och det nuvarande går ut den 31/7 i år. Det nuvarande priset är 29,9 öre/KWT med moms 37,4 öre/KWT samt 190 kr i årsavgift. Affärsverken är inte det allra billigaste bolaget men är lokalt förankrat, har kontor i Karlskrona, säljer grön el och är certifierade enligt schyst elhandel. Den nuvarande chefen heter Anna Wallin. Prisindikationen för ett treårsavtal pekar enligt Affärsverken på ett pris som är ca 10 öre högre än det nuvarande vilket skulle ge en ökad kostnad för en normalvilla som förbrukar ca 15 000 KWT/år på ca 125 kr/månad. Prisnivån avgörs när avtalet signeras. Priset påverkas av nederbörd och världsmarknadspriser på olja och gas.
Beslutades att göra ett utskick i samband med kallelse till årsmötet för att få fram hur många medlemmar som är intresserade av ett nytt avtal med indikerad prisnivå. Styrelsen ställer sig positiv till ett sådant avtal för föreningen. Lagen säger att ett utskick måste ske senast 90 dagar före det gällande avtalet går ut och ett nytt avtal slutas senast 60 dagar innan. Affärsverken sätter ihop ett utskick som mailas till JJ.
Ordföranden tog upp att Affärsverken som också ansvarar för sopsorteringen i Gisslevik borde se till att grusvägen till sorteringen samt planen framför borde asfalteras och att detta i så fall borde ingå i ”dealen”.Vägens beskaffenhet är ett återkommande problem. Magnus B och Morgan A lovade att besöka sorteringsstationen på hemvägen och ta med sig problematiken hem.

Text för utskick från Affärsverken:
Snart dags för nytt lokalt elavtal från Affärsverken – ett erbjudande via Torhamns Samhällsförening.
Tack vare stort engagemang från föreningen finns snart ett nytt förmånligt erbjudande för dig som är medlem. Erbjudandet gäller både din villa, fritidsbostad eller lägenhet.
Grön el från väldigt nära dig – Vi kommer från Karlskrona och ökar hela tiden andelen el som vi producerar lokalt. Att den sedan är grön och snäll mot miljön ser vi som självklart – för det finns inget viktigare.
Det innebär att hos oss får du bara el som kommer från 100 procent förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle – helt utan CO2-utsläpp eller kärnbränsleavfall. Enkelt för dig och bra för miljön.
Har du några frågor så kontakta oss gärna!
Morgan Andersson, Säljare privatkund +46 (0)708-78 30 76
morgan.b.andersson@affarsverken.se
Magnus Blihd 0708 -78 30 25, magnus.blihd@affarsverken.se
Affärsverken AB, Box 530, 371 23 Karlskrona
Besöksadress/Visiting address: Norra Smedjegatan 53, Karlskrona

Axplock från verksamhetsåret 2020: Länk

Bostadsbyggande 20200903 styrelsens möte med kommunen
Information från mötet hittar ni i denna pdf: LÄNK

Övrig information om bostadsbyggande finns under “Framtida bostadsbyggande”.

ÖRNASTIGEN 2020-07-06
Föreningen fick för en tid sedan ett brev från en advokat som sade sig representera markägaren för Torhamn 11:2. Brevet hade en del anmärkningsvärda uppgifter, bl. a. att föreningen skulle ha haft guidade turer i området och att markägaren (som bor i Köpenhamn och inte vistats i Torhamn) hade upplevt störande verksamhet på fastigheten.
I brevet kräver advokaten att alla utmärkningar av stigen och att stättan mellan 11:2 och 7:26 tas bort. Dessutom att stigens sträckning på kartor och information på föreningens hemsida om stigen tas bort. Krav på att allt ska vara borta senast den 17/7 fanns i brevet.
Advokaten har blivit meddelad brevets felaktiga påståenden.
Fastigheten 11:2 har nyligen fått nya ägare enligt uppgift från mäklare. Denne säger vidare att de nya ägarna inte heller vill ha kvar några markeringar av stigen och inte heller stättan.
Föreningen har därför idag (2020-07-06) tagit bort alla markeringar av stigen och stättan på aktuellt område.
Vi vill samtidigt påpeka att allemansrätten och strandskyddet fortsatt gäller på fastigheten utom i själva hemfridszonen närmast bostadshusen. Detta innebär att alla har rätt och möjlighet att själva finna sin egen väg i strandskyddszonen. Tidigare har föreningen försökt kanalisera vandrare till att använda den urgamla stigen, bland annat därför markeringarna.
Vad gäller eventuell utmärkning av stigen på kartor så råder inte föreningen över Lantmäteriets kartor, inte heller över deras innehåll som ju för övrigt återspeglar en bild av verkligheten.
Innehållet på föreningens hemsida styrs av föreningen och inte av privata aktörer. Vi förbehåller oss rätten att här informera om föreningens verksamhet samt vad som kretsar runt denna verksamhet.
På fastigheten Torhamn 11:18 finns fortfarande 6 st hinder för eventuella vandrare. Dessa utgörs av tre elstaket, två stycken kraftiga rishinder samt en förhöjd stenmur. Diverse kreatur skrämmer också en del vandrare.
Enligt uppgift från kommunens bygglovsenhet har markägaren polisanmälts för miljöbrott av Karlskrona kommun. Utredningssekretess råder.
Vi vill också informera om att Örnastigen fortfarande finns, men den är bara markerad mellan Torhamns hamn och Örnanabben samt från Sankt Måns väg fram till Sankt Måns Källa vid sjöbodarna.
Samhällsföreningen önskar de nya ägarna av 11:2 välkomna och hoppas att de ska trivas i vår lilla by!


CORONATIDER

Hjälp att handla matvaror o medicin för dig som tillhör riskgrupperna eller är 70+ och behöver stanna hemma på grund av smittrisken se denna länk
https://www.karlskrona.se/nyheter-karlskrona-kommun/hjalp-for-dig-som-behover-stanna-hemma/
Om du vill hjälpa till med att stötta denna verksamhet kan du anmäla dig till “FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN” hos kommunen länk https://www.karlskrona.se/nyheter-karlskrona-kommun/nu-starks-volontararbetet–sa-kan-du-bidra/.
I Torhallen har Stefan med personal vänligheten att låta riskgrupper och 70+ handla mellan klockan sju och nio i Torhallen vardagar för att minska smittspridningen.


MÖTEN
Styrelsemöten Samhällsföreningen:
Torsdagen den 18/3-21 kl. 1700 i Torhamnsgården (arbetsmöte utv.-plan).
Tisdagen den 27/4-21 kl.1900 i Torhamnsgården (konstituerande möte).
Årsmöte för Samhällsföreningen: Söndagen den 25 april kl. 1600 i Torhamnsgården eller utomhus vid skolan under skärmtak beroende på tillstånd.
Samverkansmöte med ortens föreningar: Inställt tills vidare p.g.a. Covid 19.

DIVERSE
ARK56: Föreningen deltog med ett tält där Torhamnslandet och Torhamns udde särskilt marknadsfördes med hjälp av rollups, en folder om Torhamns Udde samt turistkartan. Även Långörens Intresseförening fick plats i tältet.
Naturstigens invigning samlade ca 55 personer som gick tipspromenaden med korvgrillning efteråt. Alla var mycket positiva trots att man inte kunde gå sista delen. Styrelsen har bestämt att stigen ska heta ÖRNASTIGEN eftersom att den på mitten går över Örnanabbsberget som också är högsta punkten.
HLR: Sonderingar pågår för att få till någon form av hjärt-lungräddningsutbildning.

Svar från trafikverket angående turistområdesskylt för Torhamn.

Axplock och ärenden från styrelsemöten i Torhamns samhällsförening.

En hjärtstartare finns nu placerad utanför Torhallen till vänster om entrén. Installationen är gjord av Torhamns Consulting.
Under fredagen den 9/8 kom så denna till att användas invid affären. Tyvärr så hjälpte det inte denna gången trots att flera personer gjorde en fantastisk insats. Hjärtstartaren fungerade dock väldigt bra med klara och tydliga  instruktioner. En väldigt stor eloge till er som stod för räddningsförsöket. Ni är värda en hjältes hyllning för era insatser. Hjärtstartaren har fått ny elektrod och nya batterier. Den  är nu tillbaks på sin plats.
En andningsmask har också placerats i det uppvärmda skåpet intill hjärtstartaren.

2019-06-01
Naturstigen
är nu klar och markerad med signalrött utom på en mindre sträcka på ca 90 m där inga åtgärder har gjorts eller kommer att göras, men där var och en ändå lätt kan finna sin egen väg. Längs stigen finns två broar och två stenmursövergångar. Stigen går både längs vatten, i ekskog, i alskog, över hällmark och längs skogsängar. Den börjar/slutar vid Torhamns hamn allra längst in nere vid stranden och vid Sankt Måns väg nedanför backen vid stranden. Vi tackar Karlskrona kommuns landsbygdsutveckling och Bröderna Carlssons Skogsservice som gjort detta projekt möjligt.
Med anledning av diskussioner på sociala medier redovisas samhällsföreningens agerande i frågan kring stigen mellan Torhamns hamn och Gisslevik på föreningens hemsida som nås via denna länkFöreningen för ingen debatt på sociala medier.

Bostadsbyggande 19-10-15
Minnesanteckningar från allmänt möte tisdagen den 15 oktober 2019 angående framtida byggnationer och ny detaljplan för Torhamn 9:2 och 5:2 m.fl.
Plats: Torhamnsgården Kl. 1800.
Närvarande:   Förutom större delen av styrelsen ca 95-100 intresserade personer.
Från Karlskrona kommun: Kommundirektören Carl-Martin Lanér, Mark och exploateringschefen Ola Robertsson, Planchef Ola Swärd, Planarkitekt Anna Steinwandt och Exploateringsingenjör Claes Lindell.
Ordf. Lotta öppnade mötet och förklarade bakgrunden och lite historik kring mötena med kommunen. Önskade kommunen välkomna.
Carl-Martin tackade och tog över. Berättade att det finns en stor politisk vilja att bygga på landsbygden och att det är enklare här med tanke på andra intressen i stadsmiljön (världsarv, militära m.fl.) Han sa att man var beredd att svara på alla frågor och de man inte kunde svara på nu skulle man ta med sig för att senare återkomma med svar.Kommunens folk presenterade sig.
Ola R. berättade om bakgrunden. 4-5 möten med samhällsföreningen. Tidigare händelser kring ärendet.
Berättade att kommunen kommer att vara garant för att det byggs hyresrätter som mest efterfrågas.
Kommunen ansöker om planbesked och står för kostnaderna för en ny detaljplan.
Har ett optionsavtal med markägarna som ger kommunen rätt att förvärva 20 % av marken på 9:2 och 5:2.
Planbeskedet kommer att vinna laga kraft den 6/11-19.
Anna Steinert tog över.
Man kommer att utgå från de gamla planerna där mycket arbete redan är gjort, men nu ta hänsyn till de synpunkter som då kom in.
Det fortsatta arbetet med detaljplanen handlar om att utreda följande: Sandödlorna, Naturmiljön, Arkeologi, Dagvatten/Vattenförhållanden, Vatten o Avlopp.
Ärendets Gång:
UPPDRAG —- SAMRÅD —- GRANSKNING —- ANTAGANDE —- LAGA KRAFT
Vi befinner oss nu i uppdrags-fasen, förslag kommer till våren, hela ärendet tar cirka 18 månader, 3 veckors överprövningstid efter antagande, en eventuell överklagan till mark o miljödomstolen tar cirka 1 år (om det går snabbt ½ år, långsamt upp till 1 ½ år).
Hon visade det gamla förslaget som man kommer att utgå ifrån men att man kommer att ta hänsyn till sandödlans område och det arkeologiska området som överlappar varandra. Hon erbjöd föreningen att tillsammans med annan information lägga ut detta på föreningens hemsida.
40-80 hushåll kommer att kunna bo här. Genomförandetiden kommer att sättas till 15 år.
Ola R. uppmanade samhällsföreningen att titta på andra ställen som byggts. Han nämnde Sturkö och Torsås som exempel. Kommunen står för VA-kostnaderna. Andra kostnader för infrastrukur delas mellan markägare och kommunen.
På frågor om elförsörjning, parkeringar och VA för området svarade han att alla sådana frågor kommer att behandlas i detaljplanen, det är bl.a. alla dessa saker som tar tid att arbeta igenom.
En fråga om reningsverket och grushögar i Sandhamns hamn dök upp. Carl-Martin sa att man tar med sig frågan till VA sidan.
Kommunen tackade för sig och samhällsföreningen tackade för ett bra och informativt möte.

Bostadsbyggande 19-08-14: Styrelsen hade under gårdagen en möte med kommunala representanter. Ett markoptionsavtal är nu klart mellan Karlskrona kommun och markägarna för Torhamn 5:2 och Torhamn 9:2. Detta ger kommunen rätt att förvärva 20% av marken vid exploatering.
I Sandhamn finns 6 stycken tomter klara för villabebyggelse. Kostnad 80 000 kr/st.

Tidigare:
Föreningen fortsätter sitt arbete med att följa upp de planer som vi i samarbete med andra föreningar och näringsliv har tagit fram i den lokala utvecklingsplanen. Som ett led i detta arbete diskuterades på styrelsemötet den 3 november bostadsbyggande med kommunen eftersom detta är den viktigaste punkten i planen. Kommunen liksom Samhällsföreningen bedömer att det mest attraktiva området för byggande i Torhamn av möjliga tre områden är Torhamn 9:2/5:2 eftersom det ligger centralt och har närhet till hav, hamn och badplats.
En process har därför påbörjats i avsikt att komma igång med byggande här.
Ett antal möten har hållits med kommunen i denna fråga. Kontakter har tagits mellan markägare och kommunen alla parter är positiva till att driva processen vidare, förhandlingar pågår. En del planarbete är gjorda men arbetet med markvärdering, avtal och resterande  planarbete kommer att ta hela 2017 i anspråk. Samhällsföreningen kommer i samarbete med kommunen att göra en intresseundersökning för att utröna vilken typ av boende och hur mycket som kan vara intressant.

Invigning av minnesten på Gunnar Torhamns grav i Torhamn med bilder

Utvecklingsplanen kan ni ladda hem som pdf här.

En ny turistkarta är framtagen här kan man bl. a. hitta tidtabeller för skärgårdstrafiken. Den finns även att beskåda här på hemsidan.

Ramavtal för el med Affärsverken är framtaget. Vi har ett 5-årsavtal (2016-08-01—2021-07-31) som innebär 73,88 öre/KWh. (Grundpris 29,9 öre/KWh). Medlemskap i föreningen är ett måste om man ska vara med på avtalet.

Föreningen har nu ett avtal med Länsstyrelsen om att ha viss tillsyn och notera åtgärdsbehov på Torhamns udde.
Nu har viss röjning har skett, spången är lagad, ett nytt bord är på plats och allmän uppsnyggning har skett.
En ny spång är nu på plats över Vendalyckans dräneringsdike ner mot Sörvik.


Torhamns samhällsförening
finns på Facebook
Där kommer vi att publicera nyheter, händelser och evenemang i byn med omnejd, gå gärna in och gilla sidan.

Tärnan kan man också hitta på Facebook

Hemsidan
Välkommen till Torhamns samhällsförenings hemsida. Här sprider vi information och verkar för bygdens intressen. Finner du felaktig information eller har synpunkter så får du gärna förmedla detta till webbansvarig per E-post. Ni som har företag och verksamheter skall självklart finnas med på hemsidan, har vi glömt någon så meddela detta per E-post så lägger vi in er så fort som möjligt.
Är ni intresserade av en egen hemsida så kontakta Ola på www.dingrafiker.se
 som har hjälpt oss med denna.

Comments are closed.