Aktuellt

 

 

Kalender
Styrelsemöte Samhällsföreningen: Tisdagen den 12 februari kl. 1800 i Torhamnsgården.
Samverkansmöte med ortens föreningar: Onsdagen den 30 januari kl.1830 i Torhamnsgården, PRO värd.
Torhamns marknad blir 2019 den 6 juli.
Tipspromenader: Kommer att börja i mars månad, 6-7 st arrangeras av olika föreningar i byn.
Föreningens årsmöte: Söndagen den 24 mars kl.1700 i Torhamnsgården.

 

Svar från trafikverket angående turistområdesskylt för Torhamn.

Styrelsemöten i Samhällsföreningen
Tisdagen den 12 februari kl.1800 i Torhamnsgården

Axplock och ärenden från styrelsemöten i Torhamns samhällsförening.

Planering pågår för en strövstig från Torhamns hamn till Gissleviks camping.
Skötselavtal har utarbetats i samarbete med kommunens jurister och är nu sända till berörda markägare för underskrift.

Torhamnsgården: Renovering och ommålning av fönster och dörrar planeras inför nästa år, ansökan om bidrag kommer att skickas till Karlskrona kommun.

Bostadsbyggande:
Senaste (2018-05-02) om bostadsbyggande  i Torhamn, så här långt har det kommit:

Efter förhandlingar med markägare kommer ett optionsavtal att tecknas mellan markägarna på 9:5 och 5:2. Detta ska då ge kommunen rätt att köpa in mark på dessa fastighetsbeteckningar. Kommunen kommer då att göra en detaljplan. Byggnationer skulle därefter kunna ske.
Efter möte med kommunen bedyrar kommunens representanter att ambitionerna kvarstår, arbetet fortskrider och just nu arbetar man med formaliteter.

Tidigare:
Föreningen fortsätter sitt arbete med att följa upp de planer som vi i samarbete med andra föreningar och näringsliv har tagit fram i den lokala utvecklingsplanen. Som ett led i detta arbete diskuterades på styrelsemötet den 3 november bostadsbyggande med kommunen eftersom detta är den viktigaste punkten i planen. Kommunen liksom Samhällsföreningen bedömer att det mest atraktiva området för byggande i Torhamn av möjliga tre områden är Torhamn 9:2/5:2 eftersom det ligger centralt och har närhet till hav, hamn och badplats.
En process har därför påbörjats i avsikt att komma igång med byggande här.
Ett antal möten har hållits med kommunen i denna fråga. Kontakter har tagits mellan markägare och kommunen alla parter är positiva till att driva processen vidare, förhandlingar pågår. En del planarbete är gjorda men arbetet med markvärdering, avtal och resterande  planarbete kommer att ta hela 2017 i anspråk. Samhällsföreningen kommer i samarbete med kommunen att göra en intresseundersökning för att utröna vilken typ av boende och hur mycket som kan vara intressant.

Invigning av minnesten på Gunnar Torhamns grav i Torhamn med bilder
Arbetet med en utvecklingsplan för Torhamn är nu klar. Planen är en inventering av vad som finns i Torhamn och vad det finns för möjligheter för framtida utveckling. Arbetet har skett i samarbete med lokala representanter från företag och föreningar samt kyrkan.

Utvecklingsplanen kan ni läsa på denna länken, eller ladda hem som pdf här.

På den nya turistkartan kan man bl. a. hitta tidtabeller för skärgårdstrafiken. Den finns även att beskåda här på hemsidan.

Ramavtal för el med Affärsverken är framtaget. Vi har ett 5-årsavtal (2016-08-01—2021-07-31) som innebär 73,88 öre/KWh. (Grundpris 29,9 öre/KWh). Medlemskap i föreningen är ett måste om man ska vara med på avtalet.

Föreningen har nu ett avtal med Länsstyrelsen om att ha viss tillsyn och notera åtgärdsbehov på Torhamns udde.
Nu har viss röjning har skett, spången är lagad, ett nytt bord är på plats och allmän uppsnyggning har skett.
En ny spång är nu på plats över Vendalyckans dräneringsdike ner mot Sörvik.
Styrelsen

Torhamns samhällsförening
finns på Facebook
Där kommer vi att publicera nyheter, händelser och evenemang i byn med omnejd, gå gärna in och gilla sidan.

Tärnan kan man också hitta på Facebook

Hemsidan
Välkommen till Torhamns samhällsförenings hemsida. Här sprider vi information och verkar för bygdens intressen. Finner du felaktig information eller har synpunkter så får du gärna förmedla detta till webbansvarig per E-post. Ni som har företag och verksamheter skall självklart finnas med på hemsidan, har vi glömt någon så meddela detta per E-post så lägger vi in er så fort som möjligt.
Är ni intresserade av en egen hemsida så kontakta Ola på www.dingrafiker.se
 som har hjälpt oss med denna.

Comments are closed.