Aktuellt

 

Kalender
Informationsmöte om samåkning preliminärt den 8 mars kl. 1800 i Torhamnsgården.
Föreningens årsmöte sker den 11 mars kl. 1700 i Torhamnsgården.
Valborg firas i år en måndag på vanliga platsen vid Skorv efter tillstånd från markägarna.
Torhamns Marknad sker i år den 30 juni. OBS ÄNDRINGEN!


Ansökningar
Två ansökningar har skickats till Karlskrona kommun – Landsbygds och Skärgårdsmiljonen.
Den ena rör Torhamnsgården och är för akustiktak även i mellansalen samt nya belysningsarmaturer i akustiktaken – kostnad 39625 kr.
Den andra rör dansbanan i Torhamns hamn där föreningen har ansökt för marknadsrådets räkning efter samråd med rådet. Här handlar det om höj- och sänkbara vindskydd – kostnad 91500 kr.
Svar väntas i slutet av februari.

Svar från trafikverket angående turistområdesskylt för Torhamn.

Styrelsemöten i Samhällsföreningen
Onsdagen den 31 januari kl. 1800 i Torhamnsgården.

Enkät angående kommunikationer till/från Torhamn.
I samarbete med Blekingetrafiken genomför Samhällsföreningen en enkät för att undersöka hur kollektivtrafiken till och från Torhamn kan förbättras. Ca 400 enkäter har delats ut och ca 100 svar har kommit in. Dessa har nu överlämnats till Blekingetrafiken för bearbetning.
Enkät Blekingetrafiken

Ett trevligt besked från Länsstyrelsen.
eu-flaggaeuropeiskajordbruksfondenfa%cc%88rg

Föreningen lämnade under 2015 in en ansökan om bidrag för åtgärder i Torhamnsgården hos Jordbruksverket. Denna omfattar:
1. Byte av mattor som tidigare medfinansierats av Karlskrona kommun genom Skärgårdsmiljonen med 50000 kr.
2. Installation av ytterligare en värmepump.
3. Montering av akustikplattor i stora salens tak.
4. Byte av de resterande omoderna elradiatorerna.
Länsstyrelsen har nu behandlat vår ansökan och beviljat bidrag för investeringen med
52,47 %  av totalsumman (132500 kr), till en summa av 69520 kr.
Pengarna kommer från EU:s stöd för landsbygdsutveckling.
Egen finansiering 13250 kr. (10% av den totala summan på 132500 kr).
Vi är glada för detta besked. Det ligger en hel del arbete bakom, både från föreningen och från Länsstyrelsen som härmed tackas för sin goda medverkan i projektet så här långt.
Vi räknar med att komma igång med åtgärderna fram på nyåret. Arbetena måste inplaneras mellan våra bokningar och i samarbete med våra entreprenörer.
Slutdatum för projektet är den 31 december 2017. Då ska all redovisning vara klar, ansökan om utbetalning vara insänd och utbetalning av beviljade medel klar.
Förutom golvet så har nu alla elementen samt värmepumpen kommit på plats. Vi har nu fått en helt annan luft som inte är så torr och med jämnare värme och mindre elförbrukning. Under fredagen den 10/3 kom även akustiktaket på plats och vi har fått en helt ny akustisk miljö utan eko. Taket är dessutom väldigt stilfullt och lokalen ger ett helt annat intryck.

Skrivelse till Posten med svar (klicka här).

Axplock och ärenden från styrelsemöten i Torhamns samhällsförening
Bostadsbyggande:
Senaste (2018-02-01) om bostadsbyggande  i Torhamn, så här långt har det kommit:
Enligt uppgifter från kommunens chef för mark & exploatering Ola Robertsson så kommer i närtid ett optionsavtal att tecknas mellan markägarna på 9:5 och 5:2. Detta ska då ge kommunen rätt att köpa in mark på dessa fastighetsbeteckningar. Kommunen kommer då att göra en detaljplan som skulle kunna vara klar i sommar. Byggnationer skulle därefter kunna ske under 2020 förutsatt att inget hakar upp sig.

Tidigare:
Föreningen fortsätter sitt arbete med att följa upp de planer som vi i samarbete med andra föreningar och näringsliv har tagit fram i den lokala utvecklingsplanen. Som ett led i detta arbete diskuterades på styrelsemötet den 3 november bostadsbyggande med kommunen eftersom detta är den viktigaste punkten i planen. Kommunen liksom Samhällsföreningen bedömer att det mest atraktiva området för byggande i Torhamn av möjliga tre områden är Torhamn 9:2/5:2 eftersom det ligger centralt och har närhet till hav, hamn och badplats.
En process har därför påbörjats i avsikt att komma igång med byggande här.
Ett antal möten har hållits med kommunen i denna fråga. Kontakter har tagits mellan markägare och kommunen alla parter är positiva till att driva processen vidare, förhandlingar pågår. En del planarbete är gjorda men arbetet med markvärdering, avtal och resterande  planarbete kommer att ta hela 2017 i anspråk. Samhällsföreningen kommer i samarbete med kommunen att göra en intresseundersökning för att utröna vilken typ av boende och hur mycket som kan vara intressant.
Invigning av minnesten på Gunnar Torhamns grav i Torhamn med bilder
Arbetet med en utvecklingsplan för Torhamn är nu klar. Planen är en inventering av vad som finns i Torhamn och vad det finns för möjligheter för framtida utveckling. Arbetet har skett i samarbete med lokala representanter från företag och föreningar samt kyrkan.
Utvecklingsplanen kan ni läsa på denna länken, eller ladda hem som pdf här.
En skrivelse har sänts till Posten m.a.a. senarelagda tömningsrutiner och felsortering ar av post som skapar problem med förseningsavgifter.
På den nya turistkartan kan man bl. a. hitta tidtabeller för skärgårdstrafiken. Den finns även att beskåda här på hemsidan.
Ramavtal för el med Affärsverken är nu framtaget. Vi har nu ett 5-årsavtal som innebär 73,88 öre/KWh. (Grundpris 29,9 öre/KWh). Medlemskap i föreningen är ett måste om man ska vara med på avtalet.
Föreningen har nu ett avtal med Länsstyrelsen om att ha viss tillsyn och notera åtgärdsbehov på Torhamns udde.
Nu har viss röjning har skett, spången är lagad, ett nytt bord är på plats och allmän uppsnyggning har skett.
En ny spång är nu på plats över Vendalyckans dräneringsdike ner mot Sörvik.
Styrelsen

Torhamns samhällsförening
finns nu även på Facebook
Där kommer vi att publicera nyheter, händelser och evenemang i byn med omnejd, gå gärna in och gilla sidan.

Tärnan kan man också hitta på Facebook

Hemsidan
Välkommen till Torhamns samhällsförenings hemsida. Här sprider vi information och verkar för bygdens intressen. Finner du felaktig information eller har synpunkter så får du gärna förmedla detta till webbansvarig per E-post. Ni som har företag och verksamheter skall självklart finnas med på hemsidan, har vi glömt någon så meddela detta per E-post så lägger vi in er så fort som möjligt.
Är ni intresserade av en egen hemsida så kontakta Ola på www.dingrafiker.se
 som har hjälpt oss med denna.

Comments are closed.