Framtida byggnationer

Bostadsbyggande 2021-12-11: Föreningen har fått besked av kommunen att arbetet med detaljplanen är pausat p.g.a. Försvarsmaktens ställningstagande, vi fortsätter arbetet med att förverkliga planens färdigställande eftersom vi anser att den är av avgörande betydelse för Torhamns framtid. En skrivelse är sänd till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i ärendet, vi avvaktar svar.

SAMRÅDSMÖTE ANGÅENDE DEN NYA DETALJPLANEN FÖR 9:2 m. fl.
Ett digitalt samråds- och informationsmöte kommer att hållas onsdagen den 15 september kl. 1830 via Teams, för anmälan se Karlskrona kommuns hemsida.
Från kommunen medverkar politiker och tjänstemän.
Torhamns Samhällsförening kommer att anordna möjligheter för de som inte har möjligheten att delta privat i mötet. Detta sker i Torhamnsgården.
Vi har p.g.a. pandemin bara möjligheter att ta emot max 50 personer.
Anmälan måste därför ske till telefonnummer 0733-12 02 52 A-C Kullberg.
På Karlskrona kommuns hemsida ( www.karlskrona.se ) finns alla dokument som ingår i detaljplanen, här finns också en bra digital planbeskrivning.
Gå in på:
”Samhällsplanering och trafik”
”Detaljplaner”
”Planer öppna för synpunkter”
”Torhamn 9:2 mfl”

Mejl-INFO från planarkitekten 2021-08-27
För information kommer detaljplanen för Torhamn 9:2 mfl att skickas ut på samråd från den 3 september till den 1 oktober och vi kommer att ha ett digitalt samråds – och informationsmöte onsdagen den 15 september kl. 18:30.
Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunhusets reception samt på biblioteket i Jämjö samt på Stadsbiblioteket under samrådet och information kommer även att skickas ut till de som äger fastighet inom eller i direkt anslutning till planområdet.
Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
0455-30 33 63

 

Mejl-INFO från planarkitekten 2021-06-16
För info finns det nu en websida om detaljplanearbetet i Torhamn på kommunen hemsida; Torhamn 9:2 med flera – Karlskrona.se
Sidan kommer att uppdateras med planförslaget inför samrådet.
Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
0455-30 33 63
www.karlskrona.se
www.facebook.com/karlskronakommun

Mejl-INFO från planarkitekten 2021-06-02
Jag hade precis tänkt höra av mig till er med den senaste informationen kring detaljplanearbetet. Tidplanen har skjutits upp något eftersom en del utredningar har dragit ut på tiden längre än beräknat. Detaljplanen ska lämnas in nu inför semestern för beslut om samråd i augusti och utskick till alla berörda under slutet av augusti eller början av september. I samband med detta kommer vi att ha någon form av samrådsmöte eller öppet hus på plats i Torhamn, förhoppningsvis om restriktionerna då tillåter detta. Vi kan även också gärna komma och informera/diskutera planförslaget tillsammans med er i samhällsföreningen under denna period. Antingen om ni har något möte inplanerat efter sommaren som vi kan delta på eller kan vi hitta en separat tid för möte.
Vi hörs vidare!
Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Mejl-INFO från planarkitekten 2021-04-07.
Jag tänkte informera er kring arbetet med detaljplan för Torhamn 9:2 m.fl. Arbete pågår intensivt med att färdigställa ett förslag för området som är tänkt att beslutas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i början av juni för att sen bli föremål för samråd under sommaren. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och vi funderar på ett upplägg av dialog och information till alla berörda. Pandemin försvårar ju de annars förekommande mer storskaliga samrådsmötena så vi får se hur vi ska gå tillväga och hur läget ser ut till sommaren. När samrådsförslaget är beslutat får ni gärna hjälpa till att sprida informationen och vi kan också gärna ha en avstämning med er i föreningen.
Förslaget som det ser ut är en flexibel detaljplan med ca 60 – 80 bostäder beroende på vilka bostadstyper som blir aktuella. Vi har skissat på en blandning av villor, parhus, radhus och lägenheter.
Tidplanen för fortsatt arbete med detaljplanen är ett preliminärt antagande andra kvartalet 2022.
Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltninge

Mejl-INFO från planarkitekten 2021-01-15.
Arbetet med detaljplanen och att få fram ett förslag att gå ut på samråd med har tagit lite längre tid än vi först trodde men nu är vi på god väg efter att ha fått en del av de större frågorna avgjorda. Vi har haft möte med länsstyrelsen angående förekomst av sandödla och avstämning av den naturinventering som tagits fram för området och vi har även stämt av angående fornlämningarna. Utefter de besked vi fått från länsstyrelsen har vi nu ett utkast på ett justerat förslag för bebyggelse i området som vi ska stämma av i arbetsgruppen samt med markägarna nu under de närmaste veckorna. Sen ska dagvattenutredningen och övriga handlingar färdigställas. Den extra tid som lagts på avstämning med länsstyrelsen gör att vi har ett bättre förankrat förslag till samrådet som förhoppningsvis ger en smidigare fortsatt planprocess.
Ett förslag kommer uppskattningsvis ut på samråd under våren/försommaren och detaljplanen bör kunna vara antagen våren 2022 om allt flyter på.
Vi håller gärna fortsatt kontakt med er i det fortsatta arbetet.
Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
0455-30 33 63

www.karlskrona.se
www.facebook.com/karlskronakommun

—–Ursprungligt meddelande—–
Från: Jan Johansson <janne@dingrafiker.se>
Skickat: den 14 januari 2021 10:00
Till: Anna Steinwandt <Anna.Steinwandt@karlskrona.se>
Kopia: Ann-Charlotte Kullberg <ann-charlotte.kullberg@ltblekinge.se>; Thomas Widerström <thomas@torhamn.se>; Ola Johansson <info@dingrafiker.se>; Sara Möhlnhoff <saraerics@hotmail.com>; Tommy Andersson <tommymia.a@gmail.com>; Jonas Seger <jonas.seger84@gmail.com>; Lotta Kullberg <kullberglotta@gmail.com>; Ann-Marie Karlsson <annmarie.karlsson@me.com>
Ämne: Detaljplan för Torhamn 9:2 m. fl.

Hej Anna!
Torhamns Samhällsförening hade i går kväll ett styrelsemöte. Jag fick i uppdrag att kontakta dig.
Vi talade bl.a. om en revidering av utvecklingsplanen för Torhamn.
I detta sammanhang så kom en undran upp om hur arbetet med den nya detaljplanen fortskrider och om tidsplanen håller.
Nya bostäder är ju det absolut viktigaste för byns utveckling.
Har du möjligen någon information att kommunicera till oss i detta angelägna ärende?
Bästa Hälsningar
Janne Johansson
Sekreterare
Torhamns Samhällsförening

Från mötet med kommunen 2020-09-03
Länk till pdf.

Efter vårt informationsmöte i Torhamnsgården den 15/10 2019 ville kommunen redovisa de handlingar som finns i ärendet.
Här presenterar kommunen förslag till detaljplan som var ute på samråd 2011 samt de utredningar som gjordes i samband med detta.
Under fliken Aktuellt finns även några minnesanteckningar från mötet.

PlanbeskrivningTorhamn 9_2 SAMRÅD

Plankarta Torhamn 9_2 SAMRÅD A1

Kulturlandskapsuteredning

lst yttrande behovsbedömning

Särskild utredning Torhamn 9_2

Behovsbedömning MKB Torhamn 9_2

Illustrationsplan Torhamn 9_2 SAMRÅD

Genomförandebeskr Torhamn 9_2 SAMRÅD

 

 

Comments are closed.