Framtida byggnationer

“Plan B” Påbörjat detaljplanearbete på Torhamn 5:33.

Information kring avslag detaljplan för T-n 9:2 m.fl.
Informationstext
Mail från planarkitekt
Försvarsmaktens minnesanteckningar
Karta besvärsområden
Miljötillstånd Torhamns skjutfält

Noterat 23-02-05
Som framgår av nedan fortsätter samhällsföreningen att verka för att vi ska få igång byggande av bostäder inkluderande bostäder för äldre  helst någonstans nära centrala Torhamn.
Plan A, B eller någon annan plan spelar ingen större roll, huvudsaken är att det blir byggt även om stora summor har investerats i planen för 9:2. Vi är eniga om detta i styrelsen. Flera allmänna möten med politiker såväl som också ett samrådsmöte har hållits där alla i bygden har haft möjlighet att föra fram sina synpunkter.
Mer än så kan man inte enligt oss göra för att förankra byggnationsförslagen demokratiskt i bygden.
Föreningen har skickat en skrivelse till kommunalråden (se länken nedan) samt ett mejl till mark/exploateringschefen Ola Robertsson och planarkitekten Anna Steinwandt (mejl  med svar nedan).
Beträffande den f.d. kantorsbostadens tomt så har föreningen vid flera tillfällen tagit upp den frågan med kommunen. I gällande detaljplan ingår tomten i samma område som skolan. Den marken är reserverad som  “kvartersmark för allmänt ändamål”. För att bygga bostäder här krävs en ändring av detaljplanen. Om detta sker stöter man på ett annat problem – Försvarsmakten. Med största sannolikhet kommer man att avvisa en sådan ändring (med tanke på vad som hänt med detaljplanen för 9:2). Tomten ligger ju också söder om vägen i 100 dB-området, d.v.s. inom det område som, sedan miljöprövningen, bostäder inte tolereras av Försvarsmakten.
Rivning av styggelsens byggnad: Har också vid flera tillfällen lovats av kommunen. Pengar har varit avsatta men dragits tillbaka vid två tillfällen.
För denna information svarar Jan Johansson.


Länk Miljötillstånd för Torhamns skjutfält.
Länk till Försvarsmaktens avvisning av detaljplanen för Torhamn 9:2 m.fl.
Länk till samhällsföreningens skrivelse  22-09-28


Mejl från Samhällsföreningen 23-01-26
Från: Jan Johansson
Skickat: den 26 januari 2023 11:58
Till: Ola Robertsson <ola.robertsson@karlskrona.se>; Anna Steinwandt <Anna.Steinwandt@karlskrona.se>
Ämne: Byggnationer i Torhamn
Hej på er!
Under veckan har PRO i Torhamn skickat in en skrivelse till kommunen angående byggande av bostäder för äldre i Torhamn.
Vi hade också i början på veckan ett styrelsemöte i samhällsföreningen.
Ett par funderingar/frågor kom upp under mötet som någon av er förmodligen har svar på.
1. Har det gått att få fram de ljudutbredningskurvor som fortverket tog fram i samband med miljöprövningen av skjutfältet?
Dessa borde vara viktiga för framtida bostadsplanering.
2. Har Försvarsmakten varit villiga att diskutera byggproblematiken som uppståt med anledning av deras avvisning av detaljplanen?
3. Hur ställer sig Försvarsmakten till en eventuell plan B med hänsyn till avståndet från skjutfältet?
4. Under vårt möte med politiker vi hade innan valet så var samtliga partier positiva till att bygga nya bostäder i Torhamn.
Vi har sedan dess skickat en skrivelse till kommunalråden som jag bifogar. Svar har kommit från Christopher Larsson som också bifogas här
Finns det något som tyder på att politiken planerar att ge er ett uppdrag som kan leda till nya bostäder?
Vi tycker att det nu är läge att planera upp allting och göra planer så att man kan börja bygga när förhoppningsvis allt vänder uppåt igen.
På styrelsens uppdrag
Bästa Hälsningar
Jan Johansson
Sekreterare Torhamns Samhällsförening.


Svar från Planarkitekten Anna Steinwandt 23-02-03
Hej Jan,
Tack för ditt mail. Nedan är svar på era frågor

  1. Kommunen har tagit del av gällande tillstånd för skjutfältet och har studerat de bullerberäkningar som detta grundar sig på och vi tolkar det som att planområdet ligger utanför det område som påverkas av de bullernivåer som tillståndet tillåter. Försvarsmakten negativa inställning till detaljplanen grundar sig dock som också på att nya bostäder tillkommer i närområdet till skjutfältet som kan innebära att en kommande tillståndsansökan försvåras.
  2. Vi hade senaste mötet med Försvarsmakten i maj 2022 där Försvarsmakten framförde att de fortsättningsvis är negativt inställda till den nya detaljplanen med att de ändå ser positivt på att närmare studera bullerförutsättningarna men att det kan ta tid eftersom närmare utredning i första hand ligger som ett underlag inför en kommande tillståndsansökan. Vi har var i kontakt med en bullerkonsult under hösten 2022 kring ett uppdrag att vara oss behjälpliga med frågan och de meddelade att alla beräkningar måste göras i samarbete/dialog med Försvarsmakten. Vi har därför försökt få kontakt Försvarsmakten och ställt frågan om när det kan bli aktuellt med en ny tillståndsprocess och om det finns möjlighet att göra nya beräkningar för skjutfältet innan en tillståndsprocess i det fall detta ligger långt fram i tiden. Vi har också ställt frågan kring hur Försvarsmakten ställer sig till ny bostadsbebyggelse lägre norrut längt Träsmedsvägen, norr om kyrkan, dvs plan B som området benämndes på senaste mötet i Torhamnsgården. För att komma vidare med planering av nya bostäder är vi beroende av en dialog med Försvarsmakten och vi hoppas att vi snart kan återuppta denna.
  3. Se svar under punkt 2.
  4. Vi har diskuterat möjligheten att driva vidare detaljplanen för Torhamn 9:2 m.fl. med representanter från politiken och vi uppfattar att de är av åsikten att man vill skapa förutsättningar för nya bostäder i Torhamn men att kommunen är beroende av att få till en dialog med Försvarsmakten för att kunna komma vidare i frågan. Om vi driver fram detaljplanen utan samförstånd med Försvarsmakten är risken överhängande att Länsstyrelsen upphäver detaljplanen.
    Hoppas detta är svar på era frågor. Kommunen ser ett behov av nya bostäder i Torhamn och kommer arbeta vidare med att få till en dialog med Försvarsmakten angående detaljplanen samt andra möjliga utbyggnadsområden.
    För information har kommunen skickat ut information om status i detaljplaneärendet till de Torhamnsbor som bor inom samt i direkt anslutning till detaljplaneområdet för Torhamn 9:2 m.fl., dvs de som vi tidigare skickat ut detaljplaneförslaget till. Se bifogat infoblad.

Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen


Svar från Karlskrona alliansen på föreningens skrivelse 22-09-28, se länk ovan.
2022-11-08, Karlskrona
Hej och tack för ert mejl,
Torhamns och hela landsbygdens utveckling är viktig för oss i Karlskronaalliansen. Vi vill att hela Karlskrona ska leva, både landsbygd, skärgård och stad. Vi delar er uppfattning i Torhamns samhällsförening att det finns ett behov av nya bostäder i Torhamn och en fortsatt utveckling i kommunens östra delar.
Karlskrona har en lång och anrik historia som en militärstad där försvarsmakten är en av våra största arbetsgivare i kommunen och ser positivt på en expansion av försvarsmaktens verksamhet i kommunen. Försvarsmaktens intressen är av nationell angelägenhet och inte något vi från kommunens sida har möjlighet att avslå när dom yttrat sig, vi ser däremot gärna en fortsatt dialog hur vi kan fortsätta utveckla Torhamn som stad och nav i östra Karlskrona i framtiden.
För Karlskronaalliansen,
Christopher Larsson
Kommunalråd


Bostadsbyggande 2021-12-11: Föreningen har fått besked av kommunen att arbetet med detaljplanen är pausat p.g.a. Försvarsmaktens ställningstagande, vi fortsätter arbetet med att förverkliga planens färdigställande eftersom vi anser att den är av avgörande betydelse för Torhamns framtid. En skrivelse är sänd till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i ärendet, vi avvaktar svar.

SAMRÅDSMÖTE ANGÅENDE DEN NYA DETALJPLANEN FÖR 9:2 m. fl.
Ett digitalt samråds- och informationsmöte kommer att hållas onsdagen den 15 september kl. 1830 via Teams, för anmälan se Karlskrona kommuns hemsida.
Från kommunen medverkar politiker och tjänstemän.
Torhamns Samhällsförening kommer att anordna möjligheter för de som inte har möjligheten att delta privat i mötet. Detta sker i Torhamnsgården.
Vi har p.g.a. pandemin bara möjligheter att ta emot max 50 personer.
Anmälan måste därför ske till telefonnummer 0733-12 02 52 A-C Kullberg.
På Karlskrona kommuns hemsida ( www.karlskrona.se ) finns alla dokument som ingår i detaljplanen, här finns också en bra digital planbeskrivning.
Gå in på:
”Samhällsplanering och trafik”
”Detaljplaner”
”Planer öppna för synpunkter”
”Torhamn 9:2 mfl”

Mejl-INFO från planarkitekten 2021-08-27
För information kommer detaljplanen för Torhamn 9:2 mfl att skickas ut på samråd från den 3 september till den 1 oktober och vi kommer att ha ett digitalt samråds – och informationsmöte onsdagen den 15 september kl. 18:30.
Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunhusets reception samt på biblioteket i Jämjö samt på Stadsbiblioteket under samrådet och information kommer även att skickas ut till de som äger fastighet inom eller i direkt anslutning till planområdet.
Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
0455-30 33 63

 

Mejl-INFO från planarkitekten 2021-06-16
För info finns det nu en websida om detaljplanearbetet i Torhamn på kommunen hemsida; Torhamn 9:2 med flera – Karlskrona.se
Sidan kommer att uppdateras med planförslaget inför samrådet.
Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
0455-30 33 63
www.karlskrona.se
www.facebook.com/karlskronakommun

Mejl-INFO från planarkitekten 2021-06-02
Jag hade precis tänkt höra av mig till er med den senaste informationen kring detaljplanearbetet. Tidplanen har skjutits upp något eftersom en del utredningar har dragit ut på tiden längre än beräknat. Detaljplanen ska lämnas in nu inför semestern för beslut om samråd i augusti och utskick till alla berörda under slutet av augusti eller början av september. I samband med detta kommer vi att ha någon form av samrådsmöte eller öppet hus på plats i Torhamn, förhoppningsvis om restriktionerna då tillåter detta. Vi kan även också gärna komma och informera/diskutera planförslaget tillsammans med er i samhällsföreningen under denna period. Antingen om ni har något möte inplanerat efter sommaren som vi kan delta på eller kan vi hitta en separat tid för möte.
Vi hörs vidare!
Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Mejl-INFO från planarkitekten 2021-04-07.
Jag tänkte informera er kring arbetet med detaljplan för Torhamn 9:2 m.fl. Arbete pågår intensivt med att färdigställa ett förslag för området som är tänkt att beslutas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i början av juni för att sen bli föremål för samråd under sommaren. Under samrådet finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och vi funderar på ett upplägg av dialog och information till alla berörda. Pandemin försvårar ju de annars förekommande mer storskaliga samrådsmötena så vi får se hur vi ska gå tillväga och hur läget ser ut till sommaren. När samrådsförslaget är beslutat får ni gärna hjälpa till att sprida informationen och vi kan också gärna ha en avstämning med er i föreningen.
Förslaget som det ser ut är en flexibel detaljplan med ca 60 – 80 bostäder beroende på vilka bostadstyper som blir aktuella. Vi har skissat på en blandning av villor, parhus, radhus och lägenheter.
Tidplanen för fortsatt arbete med detaljplanen är ett preliminärt antagande andra kvartalet 2022.
Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltninge

Mejl-INFO från planarkitekten 2021-01-15.
Arbetet med detaljplanen och att få fram ett förslag att gå ut på samråd med har tagit lite längre tid än vi först trodde men nu är vi på god väg efter att ha fått en del av de större frågorna avgjorda. Vi har haft möte med länsstyrelsen angående förekomst av sandödla och avstämning av den naturinventering som tagits fram för området och vi har även stämt av angående fornlämningarna. Utefter de besked vi fått från länsstyrelsen har vi nu ett utkast på ett justerat förslag för bebyggelse i området som vi ska stämma av i arbetsgruppen samt med markägarna nu under de närmaste veckorna. Sen ska dagvattenutredningen och övriga handlingar färdigställas. Den extra tid som lagts på avstämning med länsstyrelsen gör att vi har ett bättre förankrat förslag till samrådet som förhoppningsvis ger en smidigare fortsatt planprocess.
Ett förslag kommer uppskattningsvis ut på samråd under våren/försommaren och detaljplanen bör kunna vara antagen våren 2022 om allt flyter på.
Vi håller gärna fortsatt kontakt med er i det fortsatta arbetet.
Med vänlig hälsning
Anna Steinwandt
Planarkitekt FPR/MSA
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
0455-30 33 63

www.karlskrona.se
www.facebook.com/karlskronakommun

—–Ursprungligt meddelande—–
Från: Jan Johansson <janne@dingrafiker.se>
Skickat: den 14 januari 2021 10:00
Till: Anna Steinwandt <Anna.Steinwandt@karlskrona.se>
Kopia: Ann-Charlotte Kullberg <ann-charlotte.kullberg@ltblekinge.se>; Thomas Widerström <thomas@torhamn.se>; Ola Johansson <info@dingrafiker.se>; Sara Möhlnhoff <saraerics@hotmail.com>; Tommy Andersson <tommymia.a@gmail.com>; Jonas Seger <jonas.seger84@gmail.com>; Lotta Kullberg <kullberglotta@gmail.com>; Ann-Marie Karlsson <annmarie.karlsson@me.com>
Ämne: Detaljplan för Torhamn 9:2 m. fl.

Hej Anna!
Torhamns Samhällsförening hade i går kväll ett styrelsemöte. Jag fick i uppdrag att kontakta dig.
Vi talade bl.a. om en revidering av utvecklingsplanen för Torhamn.
I detta sammanhang så kom en undran upp om hur arbetet med den nya detaljplanen fortskrider och om tidsplanen håller.
Nya bostäder är ju det absolut viktigaste för byns utveckling.
Har du möjligen någon information att kommunicera till oss i detta angelägna ärende?
Bästa Hälsningar
Janne Johansson
Sekreterare
Torhamns Samhällsförening

Från mötet med kommunen 2020-09-03
Länk till pdf.

Efter vårt informationsmöte i Torhamnsgården den 15/10 2019 ville kommunen redovisa de handlingar som finns i ärendet.
Här presenterar kommunen förslag till detaljplan som var ute på samråd 2011 samt de utredningar som gjordes i samband med detta.
Under fliken Aktuellt finns även några minnesanteckningar från mötet.

PlanbeskrivningTorhamn 9_2 SAMRÅD

Plankarta Torhamn 9_2 SAMRÅD A1

Kulturlandskapsuteredning

lst yttrande behovsbedömning

Särskild utredning Torhamn 9_2

Behovsbedömning MKB Torhamn 9_2

Illustrationsplan Torhamn 9_2 SAMRÅD

Genomförandebeskr Torhamn 9_2 SAMRÅD

 

 

Comments are closed.